Integritetsskyddspolicy

SKÄL

Vi (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A) i vår egenskap av Personuppgiftsansvarig i enlighet med Tillämpliga Förordningar det vill säga den Allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR” – EU-förordning 679/2016), A29WP Rekommendation nummer 2/2001 avseende minimikrav för datainsamling online, samt all tillämplig nationell lagstiftning, erkänner betydelsen av skydd av personuppgifter och anser det vara en vår affärsverksamhets huvudsakliga målsättningar.
Innan du delger eventuella personuppgifter för oss, välkomnar vi dig som en användare av Webbsidan www.merlett.com, att noggrant läsa denna Integritetsskyddspolicy då den innehåller viktig information om skydd av personuppgifter och de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att säkerställa regelefterlevnad av Tillämpliga Förordningar.

Vänligen uppmärksamma att denna Integritetsskyddspolicy utgör del av de allmänna villkoren avseende din användning av Webbsidan samt endast är tillämplig för Webbsidan och inte för någon annan webbsida som den kan länka till – dessa andra webbsidor kan vara föremål för sina egna integritetsskyddspolicys och cookie-policys.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med principer som avser laglighet, rättvisa och transparens, uppgiftsminimering, korrekthet, integritet och sekretess.  Därutöver behandlar vi endast dina personuppgifter för de ändamål som meddelats dig och inte under längre tid än som är nödvändig för dessa ändamål.  Dina personuppgifter behandlas i enlighet med de rättsliga föreskrifterna i Tillämpliga Förordningar och eventuella förpliktelser avseende konfidentialitet som föreskrivits däri.

1.PERSONUPPGIFTSANSVARIG
På grundval av Tillämpliga Förordningar är vi Webbsidans Personuppgiftsansvarig. Vi har införlivat allmänt erkända riktlinjer avseende teknisk och operativ säkerhet i syfte att skydda personuppgifter från förlust, missbruk eller obehörig ändring eller förstöring.  Vi meddelar dig omedelbart om eventuella personuppgiftsincidenter som kan utsätta dig för allvarliga risker.

2.PERSONUPPGIFTERNA SOM ÄR FÖREMÅL FÖR BEHANDLING

Begreppet “Personuppgifter” avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, särskilt med hänvisning till sådan data som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer
eller information som avser din fysiska,  ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Specifikt är de Personuppgifter som insamlas av Webbsidan följande:

1.Webbinformation

IT-systemen och mjukvaruförfarandena som ser till att denna Webbsida fungerar på rätt sätt kan, under sin rutinmässiga användning skaffa särskilda personuppgifter som skickas automatiskt när en användare använder Internetkommunikationsprotokoll.  Denna information insamlas inte i syfte att knyta den till identifierade registrerade.  Till sin art skulle den emellertid kunna göra användare identifierbara när den behandlas och knyts till data som innehas av tredje parter.

Vanligtvis innefattar denna kategori av uppgifter IP-adresserna eller domännamnen som avser de datorer eller anordningar som används för att ansluta till Webbsidan, URL-adresser, tiden för förfrågan, den metod som används för att göra begäran till servern, storleken på den fil som tas emot som svar, den numeriska kod som anger status på det svar som tillhandahållits av servern (lyckad, fel, och så vidare) samt övriga parametrar som avser användarens operativsystem och IT-miljö.

Dessa uppgifter används endast i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av Webbsidan, med kontroll av att den fungerar på lämpligt sätt, och för att  möjliggöra de olika funktioner som begärs av användaren, av säkerhetsskäl och för att fastställa relevanta parters identitet vid eventuell IT-brottslighet.  Dessa uppgifter raderas efter 12 månader.

2.Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av dig

Genom att använda Webbsidan har du möjlighet att frivilligt tillhandahålla dina Personuppgifter såsom ditt namn och din e-postadress i syfte att prenumerera på tjänsten som avser Nyhetsbrev, begära produktofferter, registrera dig genom användning av “Registrerings”-formuläret, kontakta Personuppgiftsansvarig med användning av “Kontakta oss”-formuläret eller skicka oss ditt CV. Vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med Tillämpliga Förordningar.  Om du tillhandahåller oss med en tredje parts personuppgifter, bekräftar du att du har uttryckligt tillstånd att göra detta och du följer samtliga relevanta förpliktelser och skyldigheter som tillhör en Personuppgiftsansvarig enligt Tillämpliga Förordningar och härmed gottgör du oss i sin helhet, och håller oss skadeslösa från samtliga  tvister, anspråk, begäran om ersättning för skador som orsakats av behandlingen och så vidare som kan anföras av tredje parter vars Personuppgifter du har behandlat på detta vis.

3.Cookies och liknande teknologi

Vi samlar in Personuppgifter med användning av cookies. Ytterligare information avseende användningen av cookies och liknande teknologi finns tillgänglig  här.

3.ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH BEHANDLINGENS TVINGANDE ELLER FRIVILLIGA NATUR

Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

  1. fullgörandet av ett avtal där du är part eller vidtagandet av preliminära åtgärder som avser sådant avtal på din begäran;
  2. med ditt samtycke, för att göra det möjligt för dig att prenumerera på vårt Nyhetsbrev ;
  3. reserach/statistiska analyser som grundas på aggregerad eller anonym data, och således utan möjlighet att identifiera användaren, utformade för att utvärdera hur Webbsidan fungerar, för att mäta dess trafik och bedöma dess funktioner och intressen;
  4. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
  5. för att utöva eller försvara våra juridiska rättigheter;
  6. med ditt samtycke, vid mottagande av oombedda jobbansökningar från dig.

Tillhandahållande av Personuppgifter för de ändamål som anges ovan är frivilligt, men en underlåtenhet att göra detta kan göra det omöjligt att uppfylla begäran som gjorts av dig eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vi är föremål för.

4.MOTTAGARE
Vi får dela dina Personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges i stycke 3 enligt följande:

a. med parter som krävs för att säkra tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds av Webbsidan – vilket exempelvis innefattar skickande av e-post och analys av Webbsidans funktionsduglighet – som typiskt sett handlar som våra Personuppgiftsbiträden;
b. med personer som bemyndigats av oss för att behandla dina Personuppgifter och som har åtagit sig att bevara dessas konfidentiella natur eller som har en lämplig rättslig skyldighet att bibehålla konfidentialitet; (exempelvis våra arbetstagare och leverantörer); (a. och b. benämns gemensamt som “Mottagare”);
c. med rättsliga myndigheter i samband med utövandet av deras uppdrag, såsom krävs av Tillämpliga Förordningar.

5.ÖVERFÖRINGAR
Vissa av dina Personuppgifter kan överföras till Mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I detta fall säkerställer vi att Mottagarna behandlar dina Personuppgifter med användning av papper och digitala medel i överensstämmelse med de Tillämpliga Förordningarna. I sådana fall kan överföringarna göras på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller de Standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.  Ytterligare information och en kopia av dessa överenskommelser kan tillhandahållas genom att skicka in en begäran till Personuppgiftsansvarig,

6.LAGRING AV DATA

Vi behandlar endast dina Personuppgifter under så lång tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i stycke 3.  Vi behandlar exempelvis dina Personuppgifter för tjänsten som avser Nyhetsbrev tills du beslutar dig för att avsluta din prenumeration på tjänsten.   Utan att det påverkar de villkor som framgår ovan, behandlar vi dina Personuppgifter under så lång tid som är tillåtet enligt Tillämpliga Förordningar i syfte att skydda våra rättigheter och intressen.  Ytterligare information avseende den period som Personuppgifterna får lagras och de kriterier som används för att fastställa sådan period kan begäras skriftligen av Personuppgiftsansvarig.

7.DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Inom gränserna för de Tillämpliga Förordningarna har du rätt att när som helst be oss om tillgång till dina Personuppgifter, samt att få dina Personuppgifter korrigerade och/eller raderade. Du kan även invända mot behandling, begränsa behandling, eller begära om överföring av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Begäran måste skickas via e-post till adressen: privacy@merlett.com

I enlighet med de Tillämpliga Förordningarna har du rätt att anföra klagomål inför den behöriga tillsynsmyndigheten (Storbritanniens ICO) om du anser att dina Personuppgifter har behandlats, eller behandlas på olagligt sätt.

8.ÄNDRINGAR

Denna Integritetsskyddspolicy har varit giltig och tillämpats sedan den 25 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller att helt enkelt uppdatera från tid till annan. Samtliga sådana ändringar är bindande så snart som dessa publiceras på Webbsidan: vi välkomnar därför dig att regelbundet kontrollera denna del för sådana eventuella ändringar 9.

9.VÅR DATASKYDDSCHEF

Vår Dataskyddschef kan kontaktas på privacy@merlett.it


TOP