Retningslinjer for personvern

DETALJERT REDEGJØRELSE

Vi (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A.), i vår rolle som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regler, det vil si personvernforordningen («GDPR» – EUs forordning 679/2016), A29WP anbefaling nr. 2/2001 om minimumskravene for innsamling av data på nettet samt all gjeldende nasjonal lovgivning, erkjenner viktigheten av vern av personopplysninger og anser dette som et av hovedmålene med vår virksomhet.
Før du oppgir personopplysninger til oss, oppfordrer vi deg, som bruker av nettstedet www.merlett.com, til å lese nøye gjennom disse retningslinjene for personvern, da de inneholder viktig informasjon om vern av personopplysninger og sikkerhetstiltak som er gjennomført for å sikre overholdelse av gjeldende regler.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern utgjør en del av vilkårene for din bruk av nettstedet, som kun gjelder for dette nettstedet, og ikke for andre nettsteder som det kan være linket videre til. Slike andre nettsteder kan være underlagt egne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler.

Vi vil behandle personopplysningene dine i samsvar med prinsippene om lovlighet, rettferdighet og åpenhet, dataminimering, nøyaktighet, integritet og konfidensialitet.  Videre vil vi kun behandle personopplysningene dine for de formålene som du har blitt opplyst om, og ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle disse formålene. Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med lovbestemmelsene i de gjeldende reglene samt eventuelle forpliktelser om konfidensialitet i forbindelse med disse.

1.BEHANDLINGSANSVARLIG
Vi er behandlingsansvarlig for nettstedet i henhold til gjeldende regler. Vi har implementert allment aksepterte standarder for teknologi og driftssikkerhet for å verne personopplysninger mot tap, misbruk eller uautorisert endring eller tilintetgjørelse.  Vi vil varsle deg umiddelbart ved eventuelle sikkerhetsbrudd knyttet til personopplysningene dine som kan utsette deg for alvorlig risiko.

2.DEN REGISTRERTE SOM ER UNDERLAGT BEHANDLING

Begrepet «personopplysninger» henviser til all informasjon vedrørende en fysisk person som er eller kan bli identifisert, særlig opplysninger slik som navn, personnummer, oppholdssted, IP-adresse eller informasjon om fysisk, økonomisk, kulturell eller sosial identitet.

Nærmere bestemt samles følgende personopplysningene inn via nettstedet:

1.Nettlesingsdata

IT-systemene og programvareprosedyrene som sikrer at nettstedet fungerer slik det skal, kan ved rutinemessig bruk få visse personopplysninger tilsendt automatisk når brukere anvender Internett-kommunikasjonsprotokoller. Denne informasjonen samles ikke inn med det formål å knytte den til identifiserte registrerte. Brukerne kan likevel bli identifisert når informasjonen behandles og knyttes sammen med data fra tredjeparter.

Vanligvis inkluderer denne kategorien av opplysninger IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene eller enhetene som brukes til å koble til nettstedet, URL-adresser, tidspunktet for forespørselen, metoden som ble brukt til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som ble mottatt som svar, nummerkoden som angir statusen til svaret fra serveren (vellykket, feil osv.) og andre parametre knyttet til brukerens operativsystem og IT-miljø.

Disse opplysningene brukes kun til å skaffe anonym statistisk informasjon om bruken av nettstedet, kontrollere at nettstedet fungerer slik det skal, gjøre det mulig å utføre de ulike funksjonene som brukeren har bedt om, av sikkerhetsmessige grunner og til å fastslå identiteten til relevante parter ved eventuell nettkriminalitet. Disse opplysningene slettes etter 12 måneder.

2.Opplysninger som du oppgir frivillig

Når du bruker nettstedet, kan du velge å oppgi personopplysningene dine, for eksempel navn og e-postadresse for å registrere deg for mottak av nyhetsbrev, be om produkttilbud, registrere deg ved hjelp av skjemaet «Registrering», kontakte behandlingsansvarlig ved hjelp av skjemaet «Kontakt oss» eller sende oss CV-en din. Vi vil behandle disse opplysningene i samsvar med gjeldende regler.  Dersom du gir oss personopplysninger om en tredjepart, bekrefter du at du har fått uttrykkelig tillatelse til å gjøre dette, og at du vil overholde relevante plikter og ansvar som en behandlingsansvarlig har etter gjeldende regler, og at du herved fullt ut verner oss mot og holder oss skadesløse fra samtlige og eventuelle tvister, krav og begjæringer om skadeserstatning som følge av behandlingen osv., som kan bli fremsatt av tredjeparter som har fått personopplysningene sine behandlet av deg.

3.Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier er tilgjengelig her.

3.FORMÅL, RETTSLIG GRUNNLAG OG OBLIGATORISK ELLER VALGFRI TYPE BEHANDLING

Vi vil behandle personopplysningene dine for følgende formål:

  1. oppfylle en avtale der du er part, eller ta innledende skritt når det gjelder inngåelse av en slik avtale på din forespørsel;
  2. med ditt samtykke, slik at du kan registrere deg for mottak av nyhetsbrevet vårt;
  3. forskningsbaserte/statistiske analyser basert på aggregerte eller anonyme opplysninger, der det ikke er mulig å identifisere brukeren, utformet for å vurdere hvordan nettstedet fungerer, måle trafikken samt vurdere nettstedets funksjoner og interesse;
  4. oppfylle våre juridiske forpliktelser;
  5. utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter;
  6. med ditt samtykke, motta uoppfordrede jobbsøknader fra deg.

Det er valgfritt å oppgi personopplysninger for formålene som er nevnt ovenfor, men enhver unnlatelse av å oppgi slike opplysninger kan gjøre det umulig å imøtekomme anmodninger fremsatt av deg eller oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

4.MOTTAKERE
Vi kan dele personopplysningene dine i samsvar med formålene angitt i paragraf 3 på følgende måte:

a.med parter som trengs for å kunne levere tjenestene som tilbys av nettstedet, for eksempel sende e-postmeldinger og analysere nettstedets driftstilstand – som typisk fungerer som vår databehandler;
b. med personer som er autorisert av oss til å behandle personopplysningene dine, og som har påtatt seg å bevare konfidensialiteten til disse opplysningene, eller som har en rettslig plikt til å bevare konfidensialiteten; (for eksempel våre ansatte og leverandører); (a. og b. henvises samlet til som «mottakere»);
c. med rettsinstanser når de utøver sine oppgaver i henhold til gjeldende regler.

5.OVERFØRINGER
Noen av personopplysningene dine kan bli overført til mottakere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I slike tilfeller vil vi sørge for at mottakerne behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende regler, både på papir og digitalt. I slike tilfeller kan overføringene gjennomføres på bakgrunn av en beslutning om egnethet eller etter standardavtalevilkår som er godkjent av Europakommisjonen. Ytterligere informasjon samt en kopi av disse avtalene kan fås ved å sende en anmodning til behandlingsansvarlig.

6.LAGRING AV OPPLYSNINGER

Vi vil kun behandle personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i paragraf 3. For eksempel vil vi behandle personopplysningene dine i forbindelse med nyhetsbrevet inntil du bestemmer deg for å avslutte abonnementet ditt.  Uavhengig av vilkårene nevnt ovenfor vil vi behandle personopplysningene dine i det tidsrommet som er tillatt etter gjeldende regler, for å beskytte våre rettigheter og interesser. Det kan fremsettes skriftlig anmodning til behandlingsansvarlig om mer informasjon vedrørende perioden personopplysningene lagres i, samt hvilke kriterier som legges til grunn for å bestemme denne perioden.

7.DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til å be oss om tilgang til personopplysningene dine, samt rett til å få personopplysningene rettet opp og/eller slettet, innenfor rammene av gjeldende regler. Du kan også motsette deg behandling, begrense behandling eller be om overføring av personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Anmodninger sendes via e-post til: privacy@merlett.com

I henhold til gjeldende regler har du rett til å klage til aktuell tilsynsmyndighet (UK ICO) dersom du mener at personopplysningene dine har vært, eller blir, utsatt for ulovlig behandling.

8.ENDRINGER

Disse retningslinjene for personvern har vært gyldige og i kraft siden 25. mai 2018. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere retningslinjene fra tid til annen. Alle slike endringer vil være bindende så snart de er publisert på nettstedet, så vi oppfordrer deg til å sjekke denne delen regelmessig for å få med deg eventuelle endringer 9.

9.VÅRT PERSONVERNOMBUD

Vårt personvernombud kan kontaktes på privacy@merlett.it


TOP