Werk met ons

Kennisgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens in geval van open sollicitaties

In dit deel van de privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe Merlett Benelux B.V. uw persoonlijke gegevens verwerkt wanneer we een open sollicitatie van u ontvangen. Deze informatie moet worden gelezen in samenhang met onze privacyverklaring [hier].

Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder, doeleinden en methoden

Uw persoonsgegevens worden via onze website www.merlett.com door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met als doel (i) het registreren en beoordelen van uw sollicitatie(s) en uw beroepsprofiel in relatie tot potentiële vacatures; (ii) de communicatie met u en eventuele referenten, (iii) het uitvoeren en beoordelen van assessments; (vi) het voldoen aan alle verplichtingen zoals vervat in de toepasselijke regelgeving.

Naast algemene informatie over uw browse-ervaringen op de website bestaan uw persoonsgegevens uit gegevens die u ons verstrekt met behulp van ons registratieformulier zoals voor- en achternaam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsniveau, cijferlijsten en diploma’s, CV en motivatie, informatie over vorige dienstbetrekkingen, informatie met betrekking tot de beoordeling van de geschikheid voor een functie etc.) en gegevens die we verkrijgen als u ons een cv stuurt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van handmatige, geautomatiseerde en digitale methoden, en zullen worden beschermd door passende veiligheidsmaatregelen. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de tijd die nodig is om bovenvermelde doeleinden te bereiken en in elk geval binnen de geldende wettelijke beperkingen.

Soort verstrekking van persoonsgegevens

Naast uw browsergegevens, die nodig zijn om u in staat te stellen de website correct te gebruiken, hebben we uw gegevens nodig om uw sollicitatie(s) en uw beroepsprofiel met betrekking tot mogelijke vacatures bij ons te registreren en te beoordelen, en aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie is gebaseerd op de uitvoering van een voorgenomen overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

..

Uw toestemming is niet altijd in alle gevallen nodig, maar in bepaalde situaties kan de verwerking zijn gebaseerd op basis van toestemming, zoals voor het verkrijgen van inzage in het assessmentrapport. In een dergelijk geval zal vooraf uw toestemming wordt gevraagd. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Communicatie en doorgifte van de gegevens

Voor bovenvermelde doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens delen met onze werknemers, opdrachtnemers en adviseurs, en met de wervings- en selectiebureaus waarmee we samenwerken (die in het kader van de AVG worden aangemerkt als gegevensverwerkers) en IT-leveranciers. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als dat wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@merlett.nl of per post aan:

Merlett Benelux B.V.

Celsiusstraat 26

6604 CW Wijchen

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: *** 2018

 


TOP