Privacyverklaring

INLEIDENDE OVERWEGINGEN

Als verwerkingsverantwoordelijke hecht MERLETT Benelux B.V. groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij beschouwen dit als een van de hoofddoelstellingen van onze onderneming.
Voordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt, vragen wij u, als gebruiker van de website www.merlett.nl, om deze privacyverklaring aandachtig door te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om naleving van de toepasselijke regelgeving te waarborgen.

 

Deze privacyverklaring maakt deel uitmaakt van de voorwaarden voor uw gebruik van de website en is alleen van toepassing op deze website en niet op andere websites waarnaar de website verwijst (op deze andere websites zijn hun eigen privacyverklaring en cookiebeleid van toepassing).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid, transparantie, minimalisering van de gegevens, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarover u bent geïnformeerd en niet langer dan nodig is voor deze doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de daarin voorziene plicht tot geheimhouding.

 

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Op grond van de toepasselijke regelgeving  is Merlett Benelux B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op deze website. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde verstrekking, ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT EN DOELEINDEN

De term “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie over een geindentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. , in het bijzonder met betrekking tot gegevens zoals naam, identificatienummer, locatie, online identificatiemiddel, of informatie over uw fysieke, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Wij verwerken voor de volgende doeleinden de volgende persoonsgegevens

 1. Browsergegevens

De IT-systemen en -softwareprocedures die de goede werking van deze website garanderen, kunnen tijdens hun routinematig gebruik bepaalde persoonsgegevens verwerken die automatisch worden verzonden wanneer een gebruiker de internetcommunicatieprotocollen gebruikt. Deze informatie wordt niet verzameld om de gebruiker te indentificeren. Het is echter wel mogelijk om gebruikers te identificeren wanneer deze informatie in verband wordt gebracht met gegevens die in het bezit zijn van derden.

Gewoonlijk omvat deze categorie van gegevens de IP-adressen of domeinnamen van de computers of apparaten die worden gebruikt om verbinding te maken met de website, URL-adressen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt voor de aanvraag bij de server, de grootte van het bestand ontvangen in reactie daarop, de numerieke code die de status van de reactie van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische gegevens over het gebruik van de website, om de goede werking ervan te controleren, om de verschillende door de gebruiker verlangde functies te kunnen leveren, om veiligheidsredenen en om in geval van cybercriminaliteit de identiteit van de relevante partijen vast te stellen. Deze gegevens worden na 12 maanden gewist.

 1. Door u verstrekte gegevens

Als u gebruikmaakt van de website kunt u uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, opgeven om u aan te melden voor de nieuwsbrief, offertes aan te vragen, u te registreren via het registratieformulier, contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het contactformulier, of ons uw cv te sturen. We zullen deze gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Wanneer u ons persoonsgegevens van een derde verstrekt, bevestigt u dat u daartoe uitdrukkelijk gemachtigd bent en dat u voldoet aan alle relevante verplichtingen en verantwoordelijkheden van een verwerkingsverantwoordelijke volgens de toepasselijke reglementen, en u vrijwaart ons volledig tegen alle geschillen met en vorderingen of claims van derden vanwege mogelijke schade veroorzaakt door de wijze waarop u hun  persoonsgegevens hebt verwerkt.

 1. Cookies en soortgelijke technologieën

Wij verzamelen persoonsgegevens met behulp van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën vindt u hier. (hier link naar cookiebeleid) 

 

 1. GRONDSLAGEN

We baseren het verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. de uitvoering van een overeenkomst of een voorgenomen overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een sollicitatie of een verzoek voor een offerte;
 2. uw toestemming, bijvoorbeeld om u te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 3. het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 4. gerechtvaardigd belang, deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen.

 

Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden is optioneel, maar als u dit niet doet, kunnen we mogelijk niet voldoen aan de door u ingediende verzoeken of aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Als wij uw gegevens verwerking op basis van uw toestemming mag u op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

 

 1. ONTVANGERS

We geven eventueel uw persoonsgegevens door in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden:

 1. aan partijen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de diensten die door de website worden aangeboden – waaronder het verzenden van e-mails en het analyseren van de werking van de website – en die gewoonlijk optreden als onze verwerkers;
 2. aan personen die door ons gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en die zich ertoe verbonden hebben dan wel wettelijk verplicht zijn het vertrouwelijke karakter daarvan te handhaven (bijv. onze werknemers en opdrachtnemers); (a. en b. gezamenlijk aangeduid als “ontvangers”);
 3. aangerechtelijke instanties bij de uitoefening van hun taken, zoals vereist in de toepasselijke regelgeving.

5.DOORGIFTE

Sommige van uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen ervoor zorgen dat in dat geval de ontvangers uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. In dergelijke gevallen kan de doorgifte bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van een een adequaatheidsbesluit van de Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard of op basis van de standaardmodelbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ***.

 

 1. OPSLAG VAN GEGEVENS

We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is om de genoemde doeleinden te bereiken. We zullen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verwerken voor de nieuwsbriefservice totdat u besluit uw abonnement op deze dienst op te zeggen. Zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde voorwaarden, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken gedurende de wettelijk toegestane periode om onze rechten en belangen te beschermen. Voor nadere informatie over de bewaartermijn van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ***.

 

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U heeft het recht ons een verzoek te doen  tot inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt om wijziging van uw persoonsgegevens verzoeken of om verwijdering van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking. In bepaalde gevallen kunt u verzoeken om de verwerking te beperken, of om te verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format.

Uw verzoek kunt u per e-mail sturen naar: privacy@merlett.com

 

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is geldig en van kracht sinds 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om het van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen worden bindend zodra ze gepubliceerd zijn op de website. Kijk daarom regelmatig op de site of er nieuwe wijzigingen zijn.

 

 1. ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen te ontvangen dan kunt u uw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan administratie@merlett.nl of per post aan:

 

Merlett Benelux B.V.

Celsiusstraat 26

6604 CW Wijchen


TOP