Persondatapolitik

INDLEDNING

Vi (MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A.), i vores egenskab af dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR” – EU-forordning 2016/679), Artikel 29-Gruppens udtalelse nr. 2/2001 vedrørende minimumskrav til dataindsamling på nettet og al gældende national lovgivning, anerkender vigtigheden af at beskytte personoplysninger og betragter det som et af hovedformålene med vores aktiviteter.
Før du overdrager nogen personoplysninger til os, opfordrer vi dig som bruger af webstedet www.merlett.com til omhyggeligt at læse denne persondatapolitik, da den indeholder vigtige oplysninger om persondatabeskyttelse og de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for at sikre overholdelse af gældende regler.

Bemærk, at denne persondatapolitik udgør en del af vilkårene og betingelserne for din brug af webstedet og kun gælder for dette websted og ikke for andre websteder, som det måtte linke til – disse andre websteder kan være underlagt deres egne persondata- og cookiepolitikker.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, dataminimering, rigtighed, integritet og fortrolighed.  Endvidere vil vi kun behandle dine personoplysninger til de formål, du har fået oplyst, og ikke længere end nødvendigt til disse formål. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser i gældende lovgivning og eventuelle pligter til fortrolighed, der foreskrives heri.

1.DATAANSVARLIG
I henhold til gældende lovgivning er vi dataansvarlig for webstedet. Vi har indført almindeligt anerkendte teknologiske og driftssikkerhedsmæssige standarder for at beskytte persondata mod tab, misbrug og uautoriseret ændring eller tilintetgørelse.  Vi vil straks informere dig i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, der kan udsætte dig for alvorlig fare.

2.BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

Udtrykket “personoplysninger” omfatter enhver oplysning om en fysisk person, der er eller kunne blive identificeret, især oplysninger som navn, person-/identifikationsnummer, sted, onlineidentifikatorer eller oplysninger om personens fysiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

De personoplysninger, der konkret indsamles på webstedet, er følgende:

1.Browsingdata

De it-systemer og softwareprocedurer, der sørger for, at dette websted fungerer korrekt, kan rutinemæssigt indhente visse personoplysninger, der sendes automatisk, når en bruger anvender internetkommunikationsprotokoller. Disse oplysninger indsamles ikke med det formål at knytte dem til identificerede registrerede. De kan imidlertid i kraft af deres natur gøre det muligt at identificere brugere, når de behandles og knyttes til data, der opbevares af tredjeparter.

Denne kategori af data omfatter sædvanligvis IP-adresser eller domænenavne på de computere eller enheder, der anvendes til at oprette forbindelse til webstedet med, URL-adresser, tidspunktet for anmodningen, den metode, der anvendes til at fremsætte anmodningen over for serveren, størrelsen af den fil, der modtages som svar, den numeriske kode, der angiver status for svaret fra serveren (vellykket, fejl osv.) og andre parametre med forbindelse til brugerens operativsystem og it-miljø.

Disse data anvendes kun til at udarbejde anonyme statistiske data om brugen af webstedet, kontrollere, at det fungerer korrekt, muliggøre de forskellige funktioner, som brugeren anmoder om, af sikkerhedsmæssige årsager og til at bestemme relevante parters identitet i tilfælde af cyberkriminalitet. Disse data slettes efter 12 måneder.

2.Oplysninger, som du frivilligt afgiver

Under din brug af webstedet har du mulighed for frivilligt at afgive personoplysninger såsom dit navn og din e-mailadresse for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, anmode om pristilbud på produkter, registrere dig ved hjælp af registreringsformularen, kontakte den dataansvarlige ved hjælp af formularen Kontakt os eller sende os dit CV. Vi vil behandle disse data i overensstemmelse med gældende lovgivning.  Hvis du giver os en tredjeparts personoplysninger, bekræfter du, at du har modtaget udtrykkelig tilladelse hertil, at du vil overholde alle de relevante forpligtelser og ansvar, der ifalder en dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning, og at du hermed garanterer at holde os fuldt ud skadesløse i forhold til samtlige tvister, krav, anmodninger om erstatning for skader forårsaget af behandlingen osv., der måtte blive rejst af tredjeparter, hvis personoplysninger du har behandlet på denne måde.

3.Cookies og tilsvarende teknologier

Vi indsamler personoplysninger ved hjælp af cookies. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af cookies og tilsvarende teknologier her.

3.BEHANDLINGENS FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG OBLIGATORISKE ELLER VALGFRI KARAKTER

Vi vil behandle dine personoplysninger med følgende formål:

  1. For at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller tage indledende skridt i forbindelse med en sådan kontrakt på din anmodning
  2. For at gøre det muligt for dig med dit samtykke at tilmelde dig vores nyhedsbrev
  3. Forskning/statistisk analyse baseret på aggregerede eller anonyme data, som ikke giver mulighed for at identificere brugeren, udarbejdet med henblik på at evaluere, hvordan webstedet fungerer, måle trafikmængden og bedømme dets funktioner og den interesse, det vækker
  4. For at opfylde vores juridiske forpligtelser
  5. For at udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder
  6. For med dit samtykke at modtage uopfordrede jobansøgninger fra dig.

Det er valgfrit at afgive personoplysninger til ovennævnte formål, men hvis dette ikke sker, kan det gøre det umuligt at opfylde dine anmodninger eller at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.

4.MODTAGERE
Vi vil muligvis videregive dine personoplysninger i overensstemmelse med de i afsnit 3 angivne formål på følgende måder:

a.Til parter, der er nødvendige for at kunne stille de tjenester, som webstedet tilbyder, til rådighed – herunder f.eks. at sende e-mails og analysere webstedets funktionsdygtighed – og som typisk fungerer som vores databehandlere
b. Til personer, der er bemyndiget af os til at behandle dine personoplysninger, og som har forpligtet sig til at opretholde personoplysningernes fortrolige karakter eller er underlagt en passende juridisk pligt til at opretholde fortroligheden (f.eks. vores medarbejdere og underleverandører) (a. og b. benævnes tilsammen “modtagere”)
c. Til domstole og myndigheder i forbindelse med deres udøvelse af deres funktioner og i henhold til gældende lovgivning.

5.OVERFØRSLER
Nogle af dine personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi vil sikre, at modtagerne i dette tilfælde vil behandle dine personoplysninger ved hjælp af papir og digitale midler i overensstemmelse med gældende lovgivning. I sådanne tilfælde kan overførslerne ske på grundlag af en tilstrækkelighedsafgørelse eller de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Du kan få yderligere oplysninger og rekvirere et eksemplar af disse aftaler ved at kontakte den dataansvarlige.

6.OPBEVARING AF DATA

Vi vil kun behandle dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i afsnit 3. Vi vil eksempelvis behandle dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, indtil du beslutter at opsige dit abonnement på tjenesten.  Med forbehold af ovenstående betingelser behandler vi dine personoplysninger så længe, som det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, for at beskytte vores rettigheder og interesser. Yderligere oplysninger om den periode, som personoplysningerne opbevares i, og de kriterier, der ligger til grund for fastsættelsen af en sådan periode, kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til den dataansvarlige.

7.REGISTREREDES RETTIGHEDER

Inden for rammerne af gældende lovgivning er du berettiget til når som helst at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt til at få dine personoplysninger berigtiget og/eller slettet. Du kan også gøre indsigelse mod behandling, begrænse behandlingen eller anmode om at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Anmodninger skal sendes via e-mail til adressen: privacy@merlett.com.

I henhold til gældende lovgivning har du ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed (i Danmark: Datatilsynet), hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet eller bliver behandlet i strid med loven.

8.ÆNDRINGER

Denne persondatapolitik har været i kraft siden den 25. maj 2018. Vi forbeholder os ret til at ændre eller blot opdatere den fra tid til anden. Sådanne ændringer vil være bindende, så snart de bliver offentliggjort på webstedet. Derfor opfordrer vi dig til regelmæssigt at tjekke dette afsnit for sådanne ændringer.

9.VORES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på privacy@merlett.it


TOP